21 mei 2022

Moties, amendementen en initiatiefvoorstellen

Een raadslid kan een amendement, initiatiefvoorstel en motie indienen.

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een stuk dat voor vaststelling bij de raad ligt. Dit kan gaan om een ontwerp verordening, ontwerp besluit, ontwerp plan en beleidsnota.

Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een of meerdere raadsfracties voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening.

Een motie is een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of na te laten

In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad staat de procedure met betrekking tot een initiatiefvoorstel (artikel 34), een amendement (artikel 35) en motie (artikel 36).

Hieronder staan de initiatiefvoorstellen, amendementen en moties die zijn ingediend.

AMENDEMENTEN:

Amendement PvdA - behandeling jaarrekening 2013

Amendement PvdA, VVD en CU - behandeling begroting 2015

Amendement PvdA, VVD - Reglement van Orde gemeenteraad 2014

Amendement D66 - Wijziging verordening rekenkamercie Borger-Odoorn

Amendement PvdA, CDA, GB, CU, VVD - verordening tegenprestatie 2015

Amendement GB CDA D66 - bestuursrapportage-I

Amendement PvdA - Begroting 2016, bestedingsvoorstel begraafplaatsen

Amendement Gemeentebelangen 1 -  inzake Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Amendement Gemeentebelangen 2 -  inzake Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Amendement Gemeentebelangen 3 -  inzake Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Amendement VVD -  inzake Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Amendement GB, CDA en D'66 Verordening clientenparticipatie Sociaal Domein B-O 2016

Amendement GB, CDA en D'66 Vormgeving proces kerntakendiscussie

Amendement Gemeentebelangen-bestedingsvoorstellen 2016

Amendement CDA PvdA - Ontwerp begroting 2017 recreatieschap Drenthe

Amendement GB D66 en CDA - Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2016

Amendement GB D66 en CDA - Programmabegroting 2017

Amendement PvdA GB en CDA - voorstel in balans brengen formatie Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en enkele bestuurlijke prioriteiten

Amendement PvdA, GB, CDA, VVD - Kerntakendiscussie: Gedeelde taken - het betere werk Raad 1-6-2017

Amendement VVD CU -  Kadernota 2018 OZB

Amendement VVD,GB,CDA,D66 - Bestuursrapportage 2017: Pleinplan Odoorn

Amendement GB,CDA,D66 - Bestuursrapportage 2017: Sportvelden

Amendement GB, CDA, D66, PvdA, D66 inzake beleidsnota bed and breakfast

Amendement GB,CDA, D66 - Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting(groen)

Amendement CDA, GB, CU, D66 - Evaluatie afvalinzameling

Amendement GB - Vervolgafspraken m.b.t. collegeprogramma en collegevorming

Amendement benoeming wethouders raadsperiode 2018-2022

MOTIES:

Motie namens alle partijen - uitholling rechtspraak in Drenthe ontaanvaardbaar

Motie VVD en PvdA - behandeling kadernota 2015 A

Motie VVD en PvdA - behandeling kadernota 2015 B

Motie VVD en PvdA - behandeling kadernota 2015 C

Motie PvdA, VVD en CU - behandeling begroting 2015

Motie VVD - behandeling begroting 2015

Motie PvdA, Gemeentebelangen en D'66 - Drentse Monden Oostermoer

Motie Pvda, Gemeentebelangen, VVD en CDA - Leefgebied en Sport

Motie GB en PvdA - kadernota 2016: gemeentepenning  

Motie VVD -kadernota 2016: duurzaamheid

Motie PvdA, VVD, D66 - Akkoord van Westerlee

Motie GB-D66-CDA kaderbrief 2017-motie1

Motie PvdA kaderbrief 2017-motie2

Motie VVD kaderbrief 2017-motie3

Motie GB-D66-CDA kaderbrief 2017-motie4

Motie GB-PvdA-CU-D66 - Alternatieven voor Windenergie

Motie D66-CU-PvdA - Borger-Odoorn Regenbooggemeente

Motie GB-CU-PvdA-CDA-D66-VVD- Beschikbaarheid, bereikbaarheid,betaalbaarheid medicinale cannabis

Motie CDA-D66-VVD-CU: kadernota 2018: Inhalen achterstallig onderhoud wegen

Motie CDA: Kadernota 2018: Container PMD

Motie VVD-CDA-GB-CU-D66-PvdA - Kadernota 2018: Duurzaamheid

Motie VVD-CDA-GB-CU-PvdA - Kadernota 2018: Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen

Motie PvdA-D66 - Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting (opbouwwerk)

Motie D66-GB-PvdA-CDA - Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting (burgerparticipatie)

Motie GB-CDA-D66: Reconstructie N34

Motie GB-CDA-D66: Bestemmingsplan reconstructie N34

Motie GB -CDA - D66: Sluiting kinderafdeling en afd. verloskunde Scheperziekenhuis Emmen

Motie GB-GL-CU-D66-CDA-LBO: Kinderpardon (motie vreemd aan de orde van de dag)INITIATIEFVOORSTELLEN:

Initiatiefvoorstel D66 - Wijziging verordening rekenkamercie Borger-Odoorn

Initiatiefvoorstel D66-GB-VVD: Benoeming wethouders

Initiatiefvoorstel PvdA: Energietransitie Borger-Odoorn, een uitdaging voor alle inwoners