21 mei 2022

Taken

De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de bevolking, daarom wordt de raad direct gekozen door de inwoners. De verkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden.

De raad is als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn het hoogste orgaan van de gemeente. De raad heeft drie hoofdtaken:

1. Volksvertegenwoordiging

De raad vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Borger-Odoorn. Om de bewoners goed te kunnen vertegenwoordigen onderhouden de raadsleden contact met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook worden bewoners actief uitgenodigd om hun mening te laten horen en zelf met initiatieven te komen. Op deze manier kunnen de raadsleden de belangen goed afwegen bij het nemen van besluiten. 

2. Bepalen hoofdlijnen beleid

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Dit heet ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad neemt tijdens de raadsvergaderingen besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. De meeste plannen worden voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben raadsleden het recht van initiatief. Dit betekent dat ieder raadslid zelf voorstellen mag indienen, waar de raad vervolgens over kan stemmen. 

3. Controleren dagelijks bestuur

De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en haar dagelijkse bestuurstaken goed vervult.